- Mne vadia len udia, ktorm .

Autor:
Marian Nagy
suiak nasenodleit rchle sprvypreskmajabvolt (zn.)nabok, bokomPomcky: TPE, Atanas, tramn, aerialdivbulharsk mu. menovianon pieseodroda vinia a hrozna
neupotrebite-n zvykymedzinrodn zmluva
zakval
pomocn motor
escudo timorsk (kdmeny)vedecky skmala
krikoviniem (es.)
titn (zn.)
Tajnika
antna (angl.)svt (pan.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)