eny s utajen agresvne .

Autor:
Marian Nagy
plantkaburinameno AdrinyPomcky: Onot, Oenone, Nekrasov, toyova, Eldoradorozrval pduje prhodn asodchlkastar spoloensk tanec
star otec (nem.)rusk rieka
prever
typ vozidla Cadillac
Tajnika
viatm zasahovalo
rusk prozaik (Viktor Platonovi, 1911)
Elena (dom.)ensk meno

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)