Obohatenie spevu o rzne melodick ozdoby sa vol .

Autor:
Marian Nagy
kopanm obrobnepodaholplatidlo vUSA (pl.)mliko, nepatrnegibon bielorukPomcky: rorty, lar, LTkaliloochutnalrann adventn omabiblick hora
priblil nadosah rukydruh mota
odhadomkoda, ujma
javor (lat.)
ozdobn ensk spev
poolamujpanovncky titul
MPZ Litvy
sbenos
kvapalina vbatrii

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)