nske pomenovanie mesiacov v roku .

Autor:
Marian Nagy
usmrtil obesenmkto tk pavuiny (pl.)syn PenelopyplantkaPomcky: Ashok, Pondo, Unac, Selene, BaTe, Taaltulk (hovor.zast.)prudko postrtetvoril hnisnepodaholrobila
kpiaautomobilka vIndii
telurid brnatkme - Jun Afrika
rieka - bv. Juhoslvia
hodnotenie (angl.)
Tajnika
pravoslvny obraz svtchjazero - Filipny
vrch - Slovensko (1827 m)cudzie en. meno

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)