Vea ud nem zmysel pre .

Autor:
Marian Nagy
cudz. en. menoruite (zastar.)tkanina skeprovou vzbouPomcky: atta, krizet, Tamsa, akknajedenmeno Kristnyokolie (pl.)sklenen rrka (lek.)
akkadina (kdjazyka)vsledok odrazu nh odzeme
rieka vEtipii
trpiteka (kni.)
letectvo (fran.)
Tajnika
v prtomnostiadovcov nnos
druh tropickho mravcaAmateur Athletic Assotiation

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)