Nehdte uom polen pod nohy. Nechajte .

Autor:
Marian Nagy
sanm oderpalabezpochyby, uritepodnet, popud (kni.)kchavka - choroba kon (hov.)odznova, odznovuamerick filmov komik (Buster)Pomcky: Keaton, Anatol, epilit, kach, LTUrastlina na skalnom povrchuvypalo dympridal chu
odskoenieEduard (dom.)
potiaokzalos (es.)
taliansky futbalista
Tajnika
assembler (skr.)teliesko vuchu
Litva - olympjsk skr.rozhodovali
hor (nem.)musk meno

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)