- Pravda vo vne? A ?

Autor:
Marian Nagy
spsobilo ranumesto vBelgickukovaliznova (nr.)Pomcky: Retz, Aken, Ekeren, Iravadi, Adama, Esino, alumenpostupne poopadvalkozia koaonen (pl.)potia bodalisran hlinitodraselntvrdohlavo
sdlo vRakskuzkopmier (pan.)
grcky ostrov
nemeck sdlopotopila
pokladnica (hov.)
Tajnika
rieka vBarmesdlo vEtipii
obyvate Lelesamax. vzdialenos letu
pouvala zmeno onitalianska rieka

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)