Ke sa medzi dve vrstvy usadench hornn vtla magmatick teleso, volme ho .

Autor:
Marian Nagy
napicholodsvanie hlsok, elziaarodejnk, strigkopanm skypriloplne prirazilspsobili zhnednutie pokokyTajnika
napichol
odsvanie hlsok, elzia
arodejnk, strig
kopanm skyprilo
plne prirazil
spsobili zhnednutie pokoky
Tajnika

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)