Neplavcov do vody , aby ivel skrotili.

Autor:
Marian Nagy
remetelesn prcabancka trhavinaMikul (dom.)ochrann prvesokvlhila rosou
mesto vTurecku
poveda
hlavica antickch stpov
Tajnika
druh hrozna
zvon, klobik (chem.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)