Napnut ako , zisti v om tajnika spova.

Autor:
Marian Nagy
matematika (slang.)elegantn mu (hov.)pohybovala sa vzduchomjaponsk umel vlknovitm zhotovilakyslink titaniit
meno Melnie
Starogermn, Alaman
Tajnika
umelohmotn flia
rbala
anans (es.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)