lovek asto zvaz nad .

Autor:
Marian Nagy
na zadnom mieste, vzaduod dnenho darastlinstvoodpratvalPomcky: Desana, ZMK, Aymara, Popp, remika, Palikirplakal (expr.)matkacitoslovce krkania vrany niilanaplnil nudousuda pouvan ako izolantsklaldruh papagja
esk sochr (Arnot, 1819)kwacha - Zambia (kd meny)sliepka
ukoni varenie
va (odb.)Dardanelsk ina
ila (anat.)
Tajnika
cirkevn kliatbazmyslov klam
platina (zn.)
ensk menohl. mesto Mikronzie
postlalcitoslovce veselosti

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)