Dobre platen prca je dnes len tak, ktor nedoku vykonva .

Autor:
Marian Nagy
starogrcka kultov ndobaWeberova operatrocha vypiloPomcky: EEK, Oris, Anaka, anoli, kanopaotravasdlo vUgandeTajnikaskyprite pdu kopanmstratg, diplomat
rob jamuplesanie
asto niesol
predplatiteka
chybn vrobok
talianske mestosadza (zast.)
101 rm. slicami
prslunci polcie
druh jaterakoruna estnska (kdmeny)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)