je paveda. Efektivita ju nahrad.

Autor:
Marian Nagy
oblepildu. stav zrepektumera elek. intenzity anaptiaPomcky: Lato, Armandpomer glovfranc. mu. meno (Herman)hl. mylienkaobyvate Osaky
star otec (nem.)samoinn pota (skr.)
poovakaternne preteky
ponad
Tajnika
plod pomaran-ovnka
hnutie za pripojenie t. zemia
star posk futbalista (Grzegorz)cudzie mu. meno

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)