Doba ivota vonho je asi 15 mint.

Autor:
Marian Nagy
zijsk hmyzorav vtkkto vrba deninysmutne (kni.)obyvate Nitrysvis so vzduchomPomcky: Andronikzmtok, rozruchopatrne preskma (expr.)
kalnpredloka
kue (geom.)
mechanicky predna
Tajnika
musk meno
rno (pl.)United Kingdom Alliance (skr.)
koreovit zeleninanasva

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)