V nadmorskej vke 1600m je dvojnsobn.

Autor:
Marian Nagy
Weberova operadeninazbadal (zast.)sladkovodn rybacez (ma.)vyhaliPomcky: t, Elal, elana, obadalopak delensl. mesto (rieka Perec)oediveldrvila, gniavilaemetn (es.)vydvala zvuk m
osobn vlak (hovor.)klepem, pulzujem
ensk meno (motocykel)obsah odb. lnku
plaka (poet.)
leteck spolonos Izraelaslvik (zdrob.)
Ocean Acoustics Division
Tajnika
ohmataladval dokopy
ladenm nastaviposk umel vlkno

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)