Najmenia je 10^-43 sekundy.

Autor:
Marian Nagy
nadprirodzene oznmilensk meno (18.8.)liatm odobraldnes (hov.)nogajina (kdjazyka)nevychovanec (poet.)kutm zhotoviltebaPomcky: Lusaka, Elis, Veis, Evelna, NOG, Samekmeno Pavlaobelaselmesto vRodzii
stav zhody, zhodaPosko (olymp.skr.)
vzdorujem, odlolvam
Tajnika
ivo (hud.)hora vEtipii
ensk meno (30.1.)
esk prozaik (Jaroslav, 1946)ensk meno
inSamuel (zdrob.)
popevokzavdzala

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)