Zlo nie je opakom dobra, je len jeho .

Autor:
Marian Nagy
oddych (zast.)mykala, klbalathlica (zool.)cudzia predponavlastnPomcky: GT, ZAR, Neides, rappmomentpomcka prinaberanpuka
zotnemOnline Library of Liberty
jedli (ozvieratch)
Tajnika
tt USAjednotka vaj. meny
rand juhoafrick
stredoafrick tttrocha, troka
Guatemala (kdttu)
disent, tajn innos
strihanm upravi

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)