Peniaze nemaj hodnotou prce ale odloenho .

Autor:
Marian Nagy
hody (hov.)matersk kolaPomcky: AGTE, Taranis, gattin, enulis, Oensk menopani (nem.)vydvali tikanie (hodiny)ndor dolnej eluste (lek.)
mesto vRuskutelurid striebra
dom kultry (skr.)d (angl.)
horava
Tajnika
odletel
zakalili
galsk boh

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)