pad rchlosou 7m/s.

Autor:
Marian Nagy
speen kusy popolatropick kermrieka, siekaInternet Protocol (skr.)obyvate Akkrymeno BarboryAssistance Dog Institutepracovnk vabePomcky: BV, Vas, Aaron, Nakano, Astara, kvasiaby van, akovajaponsk mesto
driapaMPZ Vietnamu
prudk svetlo
Tajnika
upa vMaarskupavk so znakom kra
otzka spsobu
prstav priKaspickom moripastier oviec
Bouvetov ostrov (kdttu)
vodn tokstatkr vcrskom Rusku
anglick mu. menomeno Vratislava

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)