Vetko .

Autor:
Marian Nagy
zem (odb.)chrnim, hjimpolovlnen leskl tkaninaosvetov innosPomcky: lister, Amran, elemka, Ollan, Oneata, Oron, Interamniaensk meno (8.2.)posk kolsk plachetnicamkk tepl bavlnen tkaninamtiliostrov - Fidi
trocha (expr.)meno Jozefa
starogrcka bohya hnevuostrov - Mikronzia
psmov horstvo
Tajnika
plantka
nietznaka piva
manel matky Mojiovejbval albnsky politik (Ramiz, 1925)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)