V tme kad zsah mieri . (S.Radi)

Autor:
Marian Nagy
podobnosklepem, pulzujemkrtilisurovina navrobu farbvPomcky: aniln, Beln, Lalo, Deana, ysatvzduch (angl.)sklenen rrka (lek.)esanm oistilpichala ihadlomokolie ivch organizmov
cudzia predpona (osem)ako
ensk meno
blondiak (zdrob.)
Tajnika
opojilamas proti reume
obec vokr. R.Sobotafrancz. skladate (Eduard)
matka Mohamedacudzokrajn drav vtk

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)