Ete lepie ako splnen prianie je prianie.

Autor:
Marian Nagy
vlhnemensk menopolyamidov izolant vodiovzvzok skosenho obiliaPomcky: Orin, Aern, rislan, Ariela, Kido, tramasnma dajovpsmenonezhubn ndor (lek.)adovcov nnos
planta slnenej sstavybuchn (angl.)
sdlo vUSAjaponsk sdlo
holohumnica
1000 m
Tajnika
Elena (dom.)zliatina
vazalduina plodnch hb

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)