Oslovi plne neznme dieva je ako odhodla sa s .

Autor:
Marian Nagy
esk skokan na lyiach (Jaroslav)vek austrlsky vtkplvac stroj rbPomcky: Sakala, Larat, Okubo, Alia, kazurpoolamujznaka eskch autobusovvykonal, spravilposkytovali zbavumeno Otlie
Slovensk kancelria poisovateovjaponsk sdlo
hor (nem.)ostrov vIndonzii
ln (angl.)
Tajnika
auto
magmahodvb (text.)
mongolsk pastier dobytkabval albnsky politik (Ramiz, 1925)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)