Manelstvo je sitie dvoch sstav.

Autor:
Marian Nagy
ponosovanie, alobameno Ivetymorsk cicavecodsunPomcky: aal, Oreb, Narval, Michael, Pino, Ochirovn plochaponkol toiskostarie mu. meno
sdlo vTalianskualkoholick npoj
najrchlejie lietajuci hmyzhora vGrcku
historick vrch
Tajnika
roztvorila
pokodenie
hor (nem.)lopta (angl.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)