Kazd z ns m fotografick pam. Niektor len .

Autor:
Marian Nagy
robilaprsediaci nasdeLada ..... (auto imesto)konzervan prostriedokudovt (dom.)Pomcky: akanit, alkon, heliol, aratfajili(expr.)meno Ogyznaka rastlinnho olejaas ruky
vyhal (rukvy, suku)dn. fyzik (Niels Henrik 1885)
japonsk mestokocka (lat.)
irok plytk dolina
Tajnika
upravovanie priestoru
austrlsky papagjistiaci prostriedok
mongolsk pastier dobytkaintenzvne pralo

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)