ivot je kartov hra, v ktorej nikdy triumfom.

Autor:
Marian Nagy
armdazberasobrakovina, zhubn ndor (lek.)prv aposledn psmenoPomcky: okara, Berd, kancer, Voska, Olvrzvzok (zastar.)reverz (es.)reemadresovac stroj
st. esk herec (Vclav, 1918)druh veryby
obvz (es.)rieka - Rusko
zmeno
fr. mu. meno (Jn)rieka - Slovensko
Elena (dom.)
Tajnika
druh telegramu
pochutina zo sjovho mliekaosmika vkartch

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)