v udskom tele obsahuje 180 centimetrov DNA.

Autor:
Marian Nagy
du. stav zrepektuomudilmala vrukevoda tuhom stavepoudovanie (citosl.)Pomcky: Okada, Talas, Oda, ajjuhorka (es.)bezohadn niitehmyz junch krajnanans (es.)
pvod, po kom, po omdomce zviera
hranavrah bela
skr. shvezdia Pastier
Tajnika
plantkapalestnska rieka
mesto vechch
bulharsk pohoriejaponsk admirl
rascov likrkazask rieka

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)