Za dobr slovo sa neplat. Pokia ho nevyslov .

Autor:
Marian Nagy
vyhynut plemeno psovnestaral saosvetov innosPomcky: Hah, alauntstenalimeno Amliehutnk (zast.)
esk shlasegyptsk boh asu avenosti
lesn porastaustrlsky ptros
kto orie
Tajnika
zmenova pv. mnostvo
meno Natlie
knhtlaiar

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)