V priemernej asi 6 milird prachovch roztoov.

Autor:
Marian Nagy
sprostoszeleninakontrukcia (zast.)Pomcky: Ail, Tema, TUS, Orten, Arakan, Milorad, uhkme (pl.)kaukazsk horsk osada, aulmusk meno (7.7.) kto kritizujetajomstvo (kni.zast.)obyvate Odesy
turkmnina (kdjazyka)Kuiper Airborne Observatoryopytovacie zmeno
druh ostruiny
hlas sovymusk meno
sdlo vGhane
Tajnika
esk bsnik (Ji, 1919 - 1941)vini (bot.)
tu m
foslia (hov.)
prevav zvieralensk tt vBarme

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)