Vaz m vdy pravdu. Tak vznik dojem, e .

Autor:
Marian Nagy
znova vzpruil1.as tajnikyutvali, vyerpalipicat predmet shlavikouad acta (skr.)Pomcky: Rani, Azaobyvate Iraku2.as tajnikybansk vbunina
vpencov horninaIvana (dom.)
ndoba na polievaniemetropola Talianska
photovolt (zn.)
mys na IslandePatrik (dom.)
Ocean Research Institute
obyvate Ivanova
orol (nem.)staroarmnske mesto
neodborncirieka vAfrike

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)