Obavy zo straty prevyuj obavy zo zdravotnch rizk.

Autor:
Marian Nagy
otvraten kryt motoravyzbrojil (pren.)rbe, klaPomcky: Onekotan, Alat, Akot, Titov, Aretas, abt, tavarusk kozmonautmusk menovaliloanans (es.)
k (es.)tureck sdlo
pribline (teleg.)zijsk tt
sudnske mesto
Tajnika
ostrov na Kurilch
odhadovala
sdlo vUzbekistanemedzinr. signl ohrozenia

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)