Ke sa sptate leta, o robilo v zime: .

Autor:
Marian Nagy
postupne bilabansk vbuninaBaltick more (hov.)zeleninarusk rieka, prtok VolgyPomcky: Kama, amilan, Alara, amonal, Omahaniilajaponsk umel vlknobodav hmyz (pl.)anans (es.)
opadav drevinanovozlandsk papagj
mesto vUSAeg. boh Slnka aplodnosti
musk meno (8.7.)
Tajnika
vntorn zastav. zemie
amatrrieka vTurecku
morsk vtknanos

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)