- Na starch fotkch lovek .

Autor:
Marian Nagy
novinkaobyvate Obctropick ovocn strombiblick horaPomcky: Tajama, Anatol, midget, Dimokolsalrameno (nem.)mesto vUSA (Texas) polodrhov vozidlospsobovali radoskria (poet.)
uzlk vtkanineOcean Acoustics DivisionMzeum telesnej kultry
zdanlivo
msov vvar zozakakystp potupy (hist.)
Demeter (dom.)
Tajnika
uchvtilodbornk vlogike
japonsk prozaik (Katai, 1871 - 1930)vlk zKnihy dungle
musk menostri

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)