- Dovtedy sa chod s krahom po vodu, km nezan .

Autor:
Marian Nagy
menili smerovaniejuhoamerick Indinrozumeloas atolunovinkatreba (nr.)Pomcky: tra, Ivalo, Aravak, atolon, akulit, Kapatu, amonitSvt Helena (kdttu)sdlo vZambiiivoch (kni.)otvrali sta ako prejav navydruh vbuniny
objemn kniha (hovor.)znik, zhuba
renkznevaujem
laba, tlapa (hovor.)
1.as tajniky2.as tajniky
teak (es.)
mesto voFnskunelnk kozkov
babot (expr.)iadali
obraz svtch vpravos. umendreven plata nazvukov tlm

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)