Citt Anonym:

NASKOLHN
OACEHCIJ
EMPPENANA
ZABEKKIV
UIDLIRV
ENEZMA
,NIATODAU
OHRVONEJNA
JPVIVAOOC
MYSLSMHVE
HOJDAKA, JOZIA, LEPIE, MRKNڍ, NINIVANOV, PLIV, PRIEKA, SPERA, SVED, UVAJ

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)