Citt Anonym:

KUTAGRIPPA
AONNEVRUMN
KZOOEBTKG
LUBHKYLST
EOUL,DON
ILANHOZORA
SDNEMKO
AKTNYZCHA
ZRTTIMEZN
HEILISN
AGRIPPA, AKTNY, ANGNA, BLZKYMI, HRADLO, KTORCH, NSILIE, ODSTUP, PREKLAD, ROZOHNALI, SLUHOVI, ZKONU, ZSIELKA, ZEMIT

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)