Citt Anonym:

ETOTSIENPR
OMRINAV
DDVATEAON
IEJCHEBMEDR
ANVERYBA
VJERDNOEO
KOISOUJE
JELIAAKR
MDEPOLKAZ
YISLHIRP
DVATE, ELIA, NEBERIE, NECHME, NEISTOTE, ODBOKA, OMRI, ONDREJ, PRIHLSI, VERYBA, ZAKLOPE

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)