Citt Anonym:

TAJOMSTVO
SONEDALHU
IVSVOT
OLTPAJEENS
,AVODUBVAM
TEMTNNSFY
IEERJEER
MNIAODTN
NIEATAJKY
BOMSTVAO
BIMETAL, BUDOVA, OTROKA, SMYRNY, SPOMNA, SVETL, TEFAN, UEBN, TOV, UHLADENOS, UT͊I

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)