Citt Plato:

ZMOVODJA
ISTOLOVALI
ATSKMAIL
ODILIOKMA
AHYLZJEIH
MNVOCHUDA
NAJZDLEA
ITEJIAV
ASINARZP
ZHUBYRCE
DUCHOVNM, JDOVOM, ODILI, SKMA, STOLOVALI, AHALI, VAIMI, ZHUBY, ZLYHA, ZRANI, ZVYKOV

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)