Citt Houghton:

KRITIZOTVM
APRETVORO
IZFZEBT
VNCSHZSNE
YAMELNT,V
SNEPUARAIS
TAMOCKHV
LINSEB
PREBVAOA
IMOCNALSYV
BEZFZ, LAKOV, PREBVA, PRETVOR, SVETOM, TRESTA, SLUN, VYSLANCOM, VYSTPI

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)