Citt Saint-Beuve:

LSTARNUZTI
IEJEJEDRI
TNSONDOHT
EZAVENHE
RNUMYPEEL
AORODSTNBO
RIDKLAVRN
CHULIGNEEL
DOK,NAKIJP
ODLHOYIE
HEBREJ, HNEVA, HODNOS, CHULIGN, KLAVR, LITERA, PLNOLET, RODINY, UDANIE, ZRONEN

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)