Citt Seneca:

LENIVOSJE
RHLPOSVEA
OTELAONK,
ZLODEJSTVO
SHLAPOL
IOSKRVINKA
AOPNJELDT
HCHEYNIVOUS
LSDUCHARO
YAVEILOPZ
AKTVNY, KRVINKA, POLIEVA, PRSNE, PRUDKO, ROZSIAHLY, VOJAKOCH, ZLODEJSTVO, ZOSTALO

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)