Citt Dingischn:

TUPILIKTO
VKEVOKKA
RDAKREDITV
AOVKONPRO
APVCHADUN
,SITEBNNR
EALUMLRRIE
ENONAEOGCT
HOVROCKBUN
AZDEIBODI
AKKOVEK, CELHO, DOBIEDZA, GRCKA, INTERNOVA, KORBAN, KREDIT, NASPODKU, TUPILI, ZVOLI

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)