Citt Balzac:

NAAUOCHRAJ
VOKNLIMS
ATOPAM
VIEAZNO
AMOROTKJ
UDCHIAN
ASTNUHO
ONELEDLS
OVLIDARZET
KAHEIBZAI
DELEN, KTOROM, MONOSTI, POTA, STAKA, SMILNKOV, ARCHOU, UCHOVA, ZBIEHA, ZRADIL

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)