Citt Webstel:

NINTVEUSV
CHNIRIENRR
COVODHLE
EVROFEVJ
OLCELYUI
EHOTJOBRIA
AVOPUTS
,RIAKCHSIA
KVORYOOEN
SKPDSLLZY
AKCHSI, DYCHTI, ORLOVI, OSTRUN, PRAOTCOVI, STUPOVA, TROFEJ, VIDELO, VRAHOV, VREA, VYBUCHOL

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)