Citt Remarque:

IVALPDOL
OUOKVELKB
EKZVLTS
KTOAEYJENV
LUKRTKEKI
EKTEINME
TSVLOLASI
NLUNYHAZEN
ADOVOLENRN
TAJIRPKPE
AKVAREL, KRTKE, NAIROKO, NEZAHYNUL, NIIV, ODPLAVI, PRESEKNڍ, PRIJAT, SKUTKU, STRETLO

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)