Citt Janovic:

VMNBOSO
YNLISBAE
SKPJEULR
DUULSKI.V
PRKNEPETI
OSNAEKTV
YRVAIVNAN
INEROCOIMY
JEKSDRASEL
NITSRK
ERVIV, KRSTI, OBLIEKA, OSOBN, SARDSKEJ, SUKNICA, KRIEPI, KUAVOS, VKUPN, VYPLNENIE

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)