Citt Cervantes:

NTNAKESE
USOLABRAT
AKUNDZNIJ
MUYISPAAL
ESDNIRFPI
ZAMRAZIAL
ARUCHLMLLO
O,TMUADAV
RINKNILKDO
YKOLKOVD
ARBALO, IAPALA, DOVOLIL, KOLKOV, KULIFAJ, PRIMAL, SEKANTN, SMUTNO, UKYDALA, ZAMRAZI, ZDNUKA

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)