Citt W. Allen:

NBOKS
IVRACALVEV
OTSACDELVO
NTJENAVT
OAUBORILI
ZVOROBZEKN
RICEREDAKR
DVIMDHROZE
AONSPEDANT
AMIZERNE
DROBEC, ETERNITOV, KADERE, KLVES, NOZRDA, PEDANT, SKڊOBN, SMERUJ, TAVIVO, VRACAL, ZBOROV, UBORIL

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)