Citt Anonym:

IIPOFINKA
DVLLOTJEPL
EOSA-NADVI
JSPTPLEAPP
IPYNLRE
IBALJTSKTL
EKRELOOY
VABUCAMPDV
LABORANTKA
EKZALOILA
DOPIJEM, DOSYPALI, LABORANTKA, MACUBA, OFINKA, OSBKA, PLATIL, POKLAD, VANTRUB, VYLEPILA, ZALOIL

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)